Mobilitet & byudvikling

Læs mere

Smarte byer

Læs mere

Samskabelse & proces

Læs mere

Byudvikling fra A-Z

Læs mere

Parkering & bykvalitet

Læs mere

MOBILITET & BYUDVIKLING

Urban Creators ser mobilitet som et vigtigt element i at skabe høj livskvalitet og et godt byliv for alle. Mobilitet kan samtidig skabe identitet og sammenhængskraft i byområder og kan bidrage til at tiltrække ny bosætning og nye arbejdspladser.

Vi arbejder med mobilitet som katalysator for vækst og udvikling af byområder og fokuserer på samspillet mellem de trafikale forhold, den fysiske planlægning og de sociale forhold. Dette kan bl.a. handle om at bruge mobilitet som en løftestang i socialt udsatte byområder.

Vi udvikler værktøjer, der understøtter at planlægningen af fx fremtidige letbaner, busforbindelser, veje eller stier tænkes sammen med de stedsbundne kvaliteter og udfordringer samt områdernes byudviklingspotentialer.

I firmaet har vi erfaring med at tænke mobilitet ind på en helstøbt måde i byudviklingsplaner og sikre merværdi gennem kombinerede løsninger fx ved at samtænke klimatilpasning, byliv, natur og mobilitet på en smart måde.

Vores ydelser spænder fra overordnede mobilitetsplaner til trafikale analyser til konkrete projekter fx planlægning og design af gader og pladser, shared spaces, (super)cykelstier, parkeringsløsninger og trafikterminaler.

I vores arbejde lægger vi særlig vægt på trafiksikkerhed, tilgængelighed, funktionalitet, oplevelser, miljø og æstetik.

SMARTE BYER

Smart by er på dagsordenen i mange kommuner. Data og ny teknologi giver et helt nyt spillerum for udvikling af løsninger til at imødekomme byernes udfordringer. Urban Creators ser et stort potentiale for, at byer kan bruge smarte løsninger til at understøtte det nemme hverdagsliv og fællesskabet for borgerne.

Internettet er den platform, hvor vi i dag både skaber relationer i en række netværk, og hvor bylivets aktiviteter ofte organiseres. Det der giver mennesker mest livkvalitet er relationer til andre mennesker. For Urban Creators handler Smart By også om, hvordan disse relationer skabt i skyen (bl.a. på de sociale medier) kan hives ned i gadeplan og fysisk bidrage til aktiviteter, byliv og bykvalitet.

Vi omsætter Smart By-visioner til konkrete handlinger og har erfaring med at udvikle og implementere bl.a. ITS (Intelligente Transport Systemer) og smarte mobilitetsløsninger. Her har vi altid fokus på at skabe synergi på tværs af kommunernes fagområder. Vi tilbyder inspiration til konkrete smarte projekter og hjælper kommunerne med at udvikle nye løsningskoncepter og forretningsmodeller. Dette sker i partnerskaber eller samskabelse med borgere, virksomheder og universiteter.

Endelig har vi erfaring med at sikre forståelse og forankring af arbejdet med smarte byer i organisationer, hvor vi hjælper kunderne med at opbygge kompetencer til at håndtere de nye smarte byløsninger.

SAMSKABELSE, INNOVATION & PROCESSER

Urban Creators ser en stor værdi i at udvikle fremtidens byløsninger i et krydsfelt mellem offentlige myndigheder, brugere, virksomheder og universiteter. Erfaringerne viser, at dette giver træfsikre løsninger og bidrager til vækst.

Vi anvender en designtilgang til udvikling af nye løsninger, hvor der er fokus på at eksperimentere og teste løsningskoncepter tidligt i udviklingsfasen og derigennem få brugernes feedback. Herefter udarbejdes forretningsmodeller, der bl.a. skal illustrere muligheden for partnerskaber og skalering af løsningen.  Denne tilgang understøtter vi gennem en samskabelsesproces, hvor sammensætning af kompetencer og profiler er med til at sikre kreativitet og innovation.

Vi har mange års erfaring med processer for borgerinddragelse og har stået for at afholde workshops og borgermøder på komplekse projekter.

Derudover arbejder vi med interne workshops og processer for organisationer, der ønsker at udvikle sig indenfor fagområdet mobilitet og byudvikling.

urban creators
urban creators

BYUDVIKLING FRA A TIL Z

Udarbejdelse af visionære og bæredygtige byudviklingsprojekter er et spændende og udfordrende håndværk. Urban Creators udgangspunkt i byudviklingsarbejdet er en forståelse og respekt for de stedsbundne potentialer og lokale aktører samt en indsigt i de fremtidige behov.

Urban Creators tilbyder helhedsorienteret rådgivning og sparring for kommuner, developere, arkitekter og andre aktører i alle byudviklingens faser. Fra de første undersøgelser af grundlaget for byudviklingen – til udarbejdelse af visioner og mål – til programlægning og eventuel gennemførelse af konkurrencer – til udarbejdelse af udviklingsplaner samt håndtering af plangrundlaget, kvalitetsprogrammer og rammerne for salg.

Vi bringer vores kreativitet og erfaring i spil i forhold til at omsætte visioner og mål til konkrete helhedsorienterede løsninger, der går på tværs af de fysiske og strategiske lag. Derudover hjælper vi med at håndtere de mange benspænd og risici der kan være undervejs fx relateret til miljømæssige, økonomiske og sociale forhold.

Vi har stor erfaring med at arbejde med midlertidighed som en strategisk parameter i byudviklingen og varetager processer for inddragelse af lokale aktører. Det kan være lokale aktiviteter som f.eks. urban farming og indsatser målrettet kreative erhverv.

PARKERING & BYKVALITET

Parkering er en hel central og essentiel udfordring for mange byer. Urban Creators betragter parkering som et byrum med muligheder og arbejder målrettet med at parkeringsløsninger skal være værdiskabende, hvor bykvalitet, byliv, bæredygtighed og økonomi går op i en højere enhed.

Urban Creators arbejder med parkering og bykvalitet fra overordnede parkeringsstrategier til konkrete projekter. Det handler både om cykel- og bilparkering.

Vi har erfaring med at integrere parkering i byfortætningsprojekter og byudvikling fra starten og bringe det i harmoni med den omgivende by. Her fastlægger vi parkeringsbehovet i forhold til funktioner og brugere og har fokus på, hvordan behovet kan mindskes fx ved dobbeltudnyttelse af parkeringspladser, brug af ny teknologi, delebiler og øvrige mobilitetstiltag. Vi lokaliserer og designer parkering i projekterne i en afvejning mellem hensyn til miljø, økonomi og bykvalitet.

Vores tilgang er, at parkering med fordel kan indtænkes i kombinerede løsninger fx bruges til klimasikring eller afledning af regnvand, til at forsegle forurenet jord eller til at afskærme mod støj. Det kan også være et fleksibelt areal, der har flere forskellige funktioner over dagen.

Vi har erfaring med at vurdere den samlede økonomi og værdiskabelse af parkering for hele projektet med en beskrivelse af rammer for opførelse, ejerskab og drift. Dette arbejde er vigtigt at bringe frem tidligt i beslutningsprocessen, så der fx ikke vælges en for dyr parkeringsløsning, som ødelægger det økonomiske grundlag for byudviklingen.